:Ded-Kiddee

สสส. เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ มาร่วมคิดทำสื่อดี สร้างสรรค์สื่อ และ พื้นที่กิจกรรมสุขภาวะ
กับ โครงการคิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ  “เปลี่ยน” สังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4314) ร่วมกับ นักวิชาการภาคใต้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ รวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” Creative Communication for Health ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาวะ กายดี สุขภาพดี อารมณ์ดี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 0 จนถึง 15 ปี เป็นสื่อที่มีความเหมาะสม สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้โจทย์ 
“ สื่อเล่นให้สุข(ภาพ) หนุกสมวัย ”

นิยามเชิงศัพท์

Creative Communication for Health “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพและทักษะในการใช้สื่อและการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และหรือแก้ไขปัญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ และนำไปสู่การมีภูมิรู้เท่าทันสื่อเท่าทันสุขภาวะ มีหลักคิดเชิงวิเคราะห์ประเด็นและสถานการณ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์

KIDDEE IDOL เยาวชนตั้งแต่อายุ 16 ถึง 25ปี ที่มีจิตอาสา และเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดดี คิดสร้างสรรค์ ที่สามารถใช้สื่อมีเดีย ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเด็นสุขภาวะ คิดได้ คิดเป็น คิดทำสื่อดี

สื่อเล่นให้สุข(ภาพ)หนุกสมวัย การใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีสุขภาวะ ไปพร้อมความสุขสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “พลเมืองตื่นรู้” ในการใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย

สุขภาวะ หมายถึง การดำรงชีพของบุคคลอย่างมีความสุข ทั้ง กาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่เชื่อมโยงและสะท้อนความเป็นองค์รวมที่เกื้อหนุนทั้ง 4 มิติ มิใช่เพียงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคม โดยมีจุดเน้นประเด็นทางกาย คือ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ชวนเด็กออกมาเล่น ลดอ้วนในเด็ก เพิ่มพักและผลไม้อย่างน้อย 400กรัมต่อวัน ลดปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ ความปลอดภัยทางท้องถนน หมวกกันน๊อค จุดเน้นทางอารมณ์  พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็ก ติดเกม ลดการกลั่นแกล้ง ค่านิยมพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดี จุดเน้นประเด็นทางสังคม เช่น ลดช่องว่างระหว่างวัย โรคซึมเศร้า และจุดเน้นประเด็นทางปัญญา คือ สุขภาวะทางปัญญา ปัญญาที่รู้เข้าใจ เท่าทันโลก เท่าทันสื่อ เป็นต้น

เด็ก หมายถึง เด็กตั้งแต่ 0 จนถึง 15 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ปฐมวัย ช่วงเด็กเล็ก อายุระหว่าง 0 ถึง 5 ปี วัยเรียน ช่วงเด็กโต อายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี และ วัยรุ่น ช่วงเด็กใหญ่ อายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปี

พื้นที่ปฏิบัติ หมายถึง พื้นที่ที่จัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็น ในชุมชน หมู่บ้าน โรงพยาบาล สถานบำบัด ศาสนสถาน ศพด. กศน. โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆที่เป็นปัญหาของสถานการณ์ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดกิจกรรม

หลักเกณฑ์และรูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบสื่อ 

 •  Clip สื่อสำหรับเด็ก
 •  motion graphic
 •  music video
 •  e-learning
 •  cartoon
 •  ชุดสื่อนิทาน
 •  หรือ สื่ออื่นๆที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

 

ประเด็นสุขภาวะ
กายดี สุขภาพดี อารมณ์ดี จุดเน้นทางกายคือ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ชวนเด็กออกมาเล่น ลดอ้วนในเด็ก เพิ่มพักและผลไม้อย่างน้อย 400กรัมต่อวัน ลดหวานมันเค็ม ป้องกันฝันผุ ลดปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ ความปลอดภัยทางท้องถนน หมวกกันน๊อค จุดเน้นทางอารมณ์  พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็ก ติดเกม ลดการกลั่นแกล้ง ค่านิยมพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดี จุดเน้นทางสังคม เช่น ลดช่องว่างระหว่างวัย โรคซึมเศร้า ลดขยะ และ จุดเน้นทางปัญญาคือ สุขภาวะทางปัญญา ปัญญาที่รู้เข้าใจ เท่าทันโลก เท่าทันสื่อ เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ปฐมวัย ช่วงเด็กเล็ก อายุ ระหว่าง 0 ถึง 5 ปี
- วัยเรียน ช่วงเด็กโต อายุ ระหว่าง 6 ถึง 12 ปี
- วัยรุ่น ช่วงเด็กใหญ่ อายุ ระหว่าง 13 ถึง 15 ปี

หมายเหตุ ..ควรเลือก รูปแบบสื่อ ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย เพียงแค่ 1 อย่างเดียวเท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อและจัดกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท

 1. สื่อที่ผลิต ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมกับเด็ก และสามารถพัฒนาสื่อให้เกิดการต่อยอดในระหว่างดำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการ
 2. กระบวนการดำเนินงานสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมได้
 3. มีทีมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน พร้อมที่ปรึกษา แบ่งบทบาทชัดเจน มีภาคีร่วมในการดำเนินกิจกรรม
 4. มีพื้นที่ปฏิบัติการที่น่าสนใจในการจัดกิจกรรม พร้อมมีกระบวนการในการเผยแพร่สื่อที่ผลิตจนสามารถเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้
 5. สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่ สสส. กำหนด

ทุนสนับสนุน    

 •  สสส. สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท  โดยมีผลงานสื่อ อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำสื่อที่ผลิตไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติการ กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 80 ถึง 100 คน พร้อมเผยแพร่ช่องทางสังคมออนไลน์ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
 •  ทีมที่ได้รับทุนการสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการดำเนินโครงการและกระบวนการทำงานในพื้นที่

o  ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ระบุประเด็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

o  มีการประชุม วางแผนการดำเนินงาน สามารถจัดการเอกสารสรุปโครงการ และรายงานการเงินได้

o  ดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก ที่ต้องการสื่อสารในประเด็นสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

o  พัฒนาสื่อสุขภาวะสำหรับเด็ก ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

o  จัดกิจกรรมกระบวนการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยใช้สื่อที่ผลิตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

o  สามารถนำเสนอผลงานสื่อที่ผลิตเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

o  รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการดำเนินงานได้

o  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สสส.กำหนด ได้แก่ เวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพ และ เวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนด            

o  ส่งรายงานปิดโครงการ รายงานการเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ที่ สสส. กำหนด

 • ภาพ เสียง ที่ใช้ประกอบในผลงานจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการสื่อสารสู่สาธารณะ
 • ภาพ ที่ปรากฏในงาน และพื้นที่จัดกิจกรรมจะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือ โลโก้ทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมดถือเป็นลิขลิทธิ์ ร่วมระหว่างเจ้าของผลงาน สสส. และ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ แต่มิใช่ลิขสิทธิ์เพื่อการค้า หรือ เชิงพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ประกาศโจทย์และรับสมัครส่งผลงานสื่อเพื่อคัดเลือก ( ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2563 )
 • หมดเขตส่งผลงานและใบสมัครเพื่อร่วมคัดเลือก ( 10 พฤษภาคม 2563 )                                 
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการ  ( 25 พฤษภาคม 2563 )           
 • ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ( 12 ถึง 14 มิถุนายน 2563 )
 • จัดทำสัญญาและเอกสารรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ( ต้องไม่เกิน วันที่ 20 มิถุนายน 2563 )
 • พัฒนาผลงานสื่อและจัดกิจกรรมปฏิบัติการจริง  ( กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 )
 • นำเสนอผลงานสื่อผ่านช่องทางสังคมออนไลน์  ( สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563)
 • เวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน ( 23 ถึง 24 กันยายน 2563 )
 • หมายเหตุ.. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ขอรายละเอียดเพิ่มเติม  ID LINE / dekkiddee ช่องทางส่งใบสมัครและผลงาน   Email  info.dekkiddee@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด..https://drive.google.com/drive/folders/1LhjO-IKoPxQxT-2W-POnN8eKXIV5aNXA?usp=sharing

 • สสส. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ถึงสื่อสุขภาวะ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ร่วมกับ ภาคีและนักวิชาการ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้จัดเวทีสร้างความร่วมมือสู่การขับเคลื่อนงานสู่การเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุขภาวะ รวมถึงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะสู่การเปลี่ยนแปลง

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สสส. โดยศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ได้จัดเวทีสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน คิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมบันลือ ถิ่นพังงา ชั้น5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีนักวิชาการ และภาคีสุขภาพร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปี2563

  นายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ เผยว่า โครงการคิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ ว่าเป็นโครงการที่ทางสำนัก 11 สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนให้เกิด Creative Communication for Health เนื่องจาก ปรากฎการณ์ “สื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต” โดยสื่อดิจิทัล หรือ สื่อใหม่ ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมมากมาย ท่ามกลางภูมิทัสนืของระบบสื่อปัจุบันจึงมีอิทธิต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมา โอกาสของการใช้เครื่องมือสื่อจึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการเปลี่ยน เพื่อสร้างระบบชีวิตสุขภาวะของคนในสังคมผ่านคนรุ่นใหม่ ครงการคิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมหนุนเสริมและขับเคลื่อนในครั้งนี้

  ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการฝ่านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ได้กล่าวถึง เวทีในครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ สสส. ได้เปิดโอกาสในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นสุขภาวะ ที่ผ่านมา ในแต่ละรุ่นของโครงการ เห็นการพัฒนาของเยาวชนแกนนำได้ชัดทั้งจากผลงานและตัวของผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตนเอง สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม การจัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาสู่การพัฒนา และร่วมออกแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์เหมาะสำหรับพื้นที่สู่การขับเคลื่อนงานของโครงการ คิดดีไอดอล ปีที่4 ต่อไป

  คิดดีไอดอล ปีที่4 กำลังเปิดรับคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีความสนใจในการผลิตสื่อและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยสามารถเลือกประเด็นที่สนใจที่คิดว่าส่งผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ ในตัวเด็กตั้งแต่ อายุ 3 ถึง 15 ปี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการผลิตชิ้นงานสื่อที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2563 โดยจะมีเวทีประกาศโจทย์ ประเด็นสื่อสุขภาวะ เพื่อค้นหาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก และสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งมิติ offline และ online ผ่านวิธีการ Roadshow ในการประกาศโจทย์เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกระบวนการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในการร่วมสร้างนิเวศน์สื่อที่สามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือดูแลตนเองให้มีสุขภาวะ โดยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เท่าทันตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสื่อสารประเด็นสุขภาวะ เช่น การปกป้องเด็กอ้วนด้วยสื่อลดอ้วนในเด็ก หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริบทในพื้นที่เพื่อการพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook/KiddeeiDOL
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 993,173