เกี่ยวกับเรา

แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสื่อเพื่อสุขภาวะที่จะเอื้อให้ประชาชนมีขีดความ

สามารถในการเข้าถึงวิถีพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ โดยจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ

กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยโอกาส และขับเคลื่อนงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม

เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health)

ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ได้มองเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมไปถึงการเคลื่อนตัวของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วสู่สังคมต่างๆทั่วโลก ถือได้ว่า

เป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและ

คมนาคม ที่เป็นยุคของสื่อหลอมรวม ทําให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถถ่าย

โอนกันได้ในเวลาอันสั้น ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือ

ข่ายของการสื่อสาร ส่งอิทธิพลต่อกันและกันส่งผลให้เกิดกระแสทุนนิยมก็เกิดการทวีคูณรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ที่กล่าว

มา ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงได้เห็นความสําคัญโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ที่

ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาวิกฤติของประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกมิติ

ความจําเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เพื่อสร้างพลเมืองเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มี

จิตสํานึกรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาวะ ด้วยการสร้างพื้นที่กลางหรือวาระร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในขบวนประเด็น

เด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้สู่การแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์ของเด็กเยาวชนภาคใต้ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้

เกิดความหวังจากคนรุ่นใหม่ ที่ใช้พลังของสื่อให้เกิดเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ สู่การดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล จากภายในด้วยทักษะ ความรู้การสร้างสรรค์ ไอเดีย สู่การสร้างสื่อ สร้าง

พื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือจากชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างพลังจากการสื่อสารให้เกิด

เป็นเรื่องนโยบายของชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญญา และยังสามารถสร้างนักสื่อสารให้เกิดเป็นไอดอล แบบอย่างที่ดีเพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ (Creative Communication for Health)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,210,328