ศิลป์สร้างสุข

ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน 

ศิลป์สร้างสุข มีความชัดเจนในการใช้สื่อของวัฒนธรรม อย่างมีแนวคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะ วิถีสุขภาวะที่ดี ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้ง เยาวชนครอบครัว และชุมชน 


วัฒนธรรมสานสายใย คือ วัฒนธรรมในวิถีชีวิตเป็นเครื่องมือหล่อหลอมในการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า สายใย ให้กับกลุ่มคนต่าง เช่น วัฒนธรรมชาติพันธุ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวสานสายใย 


ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน มีแนวคิดในการดึงนวัตกรรม ภูมิปัญญา  จากมิติต่างๆ ทั้งสื่อพื้นบ้าน สื่อร่วมสมัย สื่อวัฒนธรรม มาสร้างความยั่งยืน ในเรื่องของวิถีชีวิตของสุขภาวะ

เพราะฉะนั้น ภายใต้แนวคิด ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มคน วิถีชุมชน ศิลปิน  นักวิชาชีพด้านสื่อ เพื่อนำผลไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อสร้างสิถีสุขภาวะ ที่ยั่งยืนต่อไป


  • 3D.png
    "3 ดี แนวคิด แนวทางในการทำงาน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนให้มีความสุข" 3 ดี จะประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดีสื่อดีหมายถึง สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่นำไปสู่กา...

  • read.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • kiddee.png
    • สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเด็ก–เยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบครอบครัว ระบบการศึกษา กระ...
Visitors: 1,210,328